Ontwikkelingsgebieden

Spel speelt een belangrijke rol bij de persoonlijkheidsontwikkeling van een kind. Het heeft invloed op de intellectuele-, sociale-, motorische-, en ook de emotionele ontwikkeling. Het kind leert middels spel de omgeving kennen, na te denken, vooruit te denken, te plannen en tot oplossingen te komen. Daarnaast worden creatieve vaardigheden geleerd en geoefend, een creatieve houding kan worden ontwikkeld.

Zintuigelijke ontwikkeling

De zintuiglijke ontwikkeling is het proces van het verkennen van de wereld door middel van zien, horen, proeven, ruiken en voelen. Op basis van deze zintuigen krijgt een kind informatie over de wereld om zich heen en kan hij zich aanpassen aan zijn leefwereld en zich hierop instellen. In hun werk zorgen de pedagogisch medewerkers er voor dat de kinderen met verschillende vormen, materialen  en texturen in aanraking komen. Wij leren de kinderen ook andere manieren van ontdekken!

Sociale ontwikkeling

Met de sociale ontwikkeling wordt bedoeld dat het kind in toenemende mate deel uitmaakt van zijn leefomgeving. De gewoonten en waarden die daarbinnen gebruikelijk zijn, maakt hij zich eigen. De pedagogisch medewerkers stimuleren het groepsproces, waardoor kinderen steeds meer op elkaar gericht raken. De snoezelruimte is in deze zin een mooie eerste stap voor een jonge baby omdat er langzaam aan het groepsproces kan worden gewend in een kleine groep. Bij kleine baby’s stimuleren wij het contact door het kind bij een ander kind op een kleed of in de box te leggen. Baby’s kijken naar elkaar, horen elkaar en kunnen elkaar voelen, door bijvoorbeeld elkaar met de handjes of voetjes aan te raken.

Naarmate baby’s groter worden raken zij steeds meer geïnteresseerd in elkaar en zoeken elkaar op om samen te spelen. De pedagogisch medewerkers stimuleren het samenspel van dreumesen en peuters en begeleiden de kinderen hierin.

Cognitieve ontwikkeling

Cognitie is de ontwikkeling van het denken en kennen. Cognitie zorgt ervoor dat elk kind de wereld op zijn eigen manier organiseert. Kinderen leren spelenderwijs begrijpen en gaandeweg oorzaak-gevolg relaties kennen door het leggen van verbanden tussen situaties. De pedagogisch medewerker stimuleert deze ontwikkeling door situaties begrijpelijk te maken. Dit wordt gedaan door het geven van voorbeelden en uitleg.

Er is ruimte en tijd om de kinderen per leeftijdscategorie gerichte activiteiten aan te bieden die de cognitieve ontwikkeling stimuleren. Om kinderen de juiste aandacht te kunnen geven splitsen wij de groepen in de ochtend en in de middag. Een helft van de groep gaat naar buiten, de andere helft blijft binnen. Door deze splitsing is er meer persoonlijke aandacht en ruimte voor het individuele kind

We stimuleren de oudste peuters spelenderwijs door middel van extra uitdaging zoals vaardigheden tellen en uitdagende puzzels maken.

Motorische ontwikkeling

De ontwikkeling van de motoriek is het proces van het leren beheersen van het eigen lichaam. Naarmate een kind ouder wordt gaat hij zijn bewegingen beter coördineren. Er is een verschil tussen grove en fijne motoriek

De pedagogisch medewerker stimuleert het kind stap voor stap te kruipen, staan, lopen en klimmen. Het kind leert gaandeweg zijn eigen mogelijkheden kennen en zal deze verder uitbreiden. De motoriek wordt gestimuleerd door de verschillende activiteiten die wij de kinderen bieden. Dit kunnen creatieve activiteiten zijn, maar denk hierbij ook aan het zelf smeren van brood, het zelf aan- en uitkleden of het leren zelf een trap op te lopen. Daarnaast zorgen wij voor voldoende klim- en klautermogelijkheden voor de kinderen passend bij de leeftijd.

Ontwikkeling van het zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen betekent dat een kind positief is over wie hij is. Een positief zelfbeeld ligt aan de basis van zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde. Om bij te dragen aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, benaderen we ieder kind vanuit een positieve en enthousiaste houding.

Wij stimuleren de ontwikkeling van het zelfvertrouwen door datgene wat een kind aandraagt te respecteren. Pedagogisch medewerkers reageren positief op de eigen inbreng van het kind waardoor het kind een koppeling maakt tussen de positieve reactie en zijn persoonlijke keuzes. Een andere manier waarop wij een positief zelfbeeld proberen te ontwikkelen is het kind zelf dingen te laten ontdekken. Op deze manier wordt hij zich bewust van wat hij kan.

Ontwikkeling van creativiteit

Een belangrijk middel om de ontwikkeling van de creativiteit te stimuleren is het aanbieden van creatieve activiteiten. Door deze activiteiten krijgt het kind al op vroege leeftijd de mogelijkheid om een onderwerp uitvoerig te verkennen en te leren begrijpen.

Wij doen dit aan de hand van thema’s. Door de ideeën van een kind verder uit te werken in de vorm van activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld en het vermogen van de kinderen. Tijdens de creatieve activiteiten wordt vooral de nadruk gelegd op het proces van de activiteit. Welke ervaringen en ontdekkingen doen kinderen op tijdens de activiteit. Maar ook hoe stimuleert dit de ontwikkeling van het kind en wat kan je eventueel aanbieden om deze te stimuleren en te prikkelen.

De taalontwikkeling ondersteunt het vermogen om te kunnen communiceren, gevoelens te uiten en te begrijpen, te denken en te leren, relaties te ontwikkelen en te onderhouden maar ook het oplossen van problemen.