Ouders bij SamSam


“Samsam is een woord voor samen, allebei, hetzelfde. Samsam gaat over samen delen, samen leven, samen spelen, samen leren en samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame wereld.”

Bij SamSam hechten wij veel waarde aan een goede samenwerking en communicatie tussen ouders en de pedagogisch medewerker, zodat er een goede afstemming is tussen de opvoeding thuis en bij SamSam. Dit is in het belang van de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is. Dit betekent dat we begrip hebben voor elkaars verantwoordelijkheid, mogelijkheden en beperkingen. 

Kennis

Voorafgaand aan de start bij SamSam en bij een overgang naar een nieuwe groep vindt er een intakegesprek plaats met de ouders. Eenmaal per jaar ontvangen ouders een kindverslag en een uitnodiging voor een gesprek over het welbevinden en de ontwikkeling van het kind.

Ouders kunnen bij ons altijd terecht met vragen over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. SamSam kan ouders ondersteuning bieden bij de opvoeding. Als er problemen zijn met een kind, bespreken wij in overleg met de ouders wat het beste is voor het kind.

Oudercommissie

De oudercommissie vervult een belangrijke rol binnen de organisatie en stelt de ouders in staat om invloed uit te oefenen op het beleid en het kwaliteitspeil. Dit samenspel is onmisbaar bij het streven naar de best mogelijke kwaliteit voor onze dienstverlening, de oudercommissie is onze sparringpartner!

Ouderbetrokkenheid

Een keer per jaar vindt er een ouderavond plaats waarin een thema behandeld wordt en ruimte is voor ontmoeting met andere ouders. Ook hebben we een jaarlijks uitstapje. Daarnaast is er altijd ruimte voor ouders om een activiteit te komen doen op de groep of om mee te gaan op een uitstapje met de kinderen.

 

Dagelijks contact

We nemen de tijd voor overdrachten aan het begin en einde van de dag en bespreken hoe je kind zich voelt en wat er speelt.

Bij SamSam maken we gebruik van een digitaal ouderportaal. Wij kiezen er bewust voor om niet dagelijks, maar incidenteel een dagverslag te versturen over alle kinderen, omdat wij het belangrijk vinden dat de pedagogisch medewerkers gedurende de dag hun tijd en aandacht aan de kinderen besteden, in plaats van dat zij veel tijd kwijt zijn aan het schrijven van dagverslagen. Slaaptijden, voeding, activiteiten, etc. worden wel hierin bijgehouden voor kinderen tot 1 jaar.

Klachtenregeling

Als SamSam Kinderopvang doen wij er alles aan om dagelijks goede kwaliteit kinderopvang te bieden. Toch kan er een keer iets misgaan. Wij vinden het belangrijk dat u bij ons terecht kunt als u ontevreden bent. Daarom hebben wij deze interne klachtenregeling opgesteld.

Wij gunnen ieder kind een SamSam!