SamSam Kinderopvang, hierna te noemen SamSam, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SamSam houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SamSam zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door SamSam onder andere verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Marketing doeleinden
 • Communicatie met ouders
 • Overleg met en overdracht naar externe partijen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het uitvoeren van de plaatsingsovereenkomst, dan wel op basis van een wettelijke plicht.
 • Contracten met leveranciers en dienstverleners
 • Welbevinden van het kind

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SamSam onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • BSN;
 • Geboortedatum van het kind;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Bankrekeningnummer (ouders: i.v.m. machtiging automatische incasso);
 • Medische informatie van een kind (o.a. allergieën, medicijnen, huisarts, tandarts, inentingen);
 • Gegevens van een persoon die in geval van nood gebeld kan worden en de relatie van deze persoon tot het kind of medewerker.

Ouders/verzorgers geven bij het intakegesprek wel of geen toestemming voor het gebruik van foto- en filmmateriaal. In sommige gevallen kan om toestemming gevraagd worden bij het gebruik van specifiek foto- en filmmateriaal ten behoeve van informatieve en promotionele doeleinden. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De ouder/verzorger kan dit mondeling bij de pedagogisch medewerker aangeven. Indien foto- en/of filmmateriaal is gebruikt mét toestemming, hoeft de werkgever deze niet te verwijderen indien dit niet kan ofwel dat er kosten zijn gemaakt voor de plaatsing, zoals een flyer.

Persoonsgegevens worden door SamSam opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de plaatsingsovereenkomst. Op grond van de administratieplicht worden persoonsgegevens over het algemeen 7 jaar bewaard.

Voor de werknemers is een apart privacy beleid opgesteld.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij o.a. gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de financiële en loonadministratie;
 • Het gebruik van software voor de planning
 • Het gebruik van software voor de financiële administratie
 • Het overdragen van kinderen naar de basisschool
 • Het bespreken van de ontwikkeling van kinderen met het consultatiebureau of andere zorgprofessionals
 • Het fungeren als tussenpersoon voor de verzekeringen
 • Het afsluiten van huurovereenkomsten van de huisvesting
 • Het betalingsverkeer via een bank
 • Het analyseren van de prestaties van onze website

Indien de AVG het verplicht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met deze partijen. De door u verstrekte gegevens zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Commerciële doeleinden

Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij u schriftelijk toestemming geeft. Als wij uw gegevens gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening worden deze gegevens geanonimiseerd.

Buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Mochten wij dat wel doen, dan nemen wij daar passende maatregelen voor.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Ouders geven hiervoor toestemming bij het ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst.

Bewaartermijn

SamSam bewaart persoonsgegevens over het algemeen niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende organisatorische maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens SamSam van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en tekenen een geheimhoudingsverklaring;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Gegevens in het planningsprogramma worden geanonimiseerd als een kind de opvang verlaten heeft;
 • We evalueren jaarlijks onze maatregelen uit het privacy beleid en overige AVG-gerelateerde documenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft o.a. recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bij een aanvraag voor inzage verzoeken wij u een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directie en dit te voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs. Hierbij dient u de pasfoto, MRZ (strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en BSN zwart te maken. Dan zijn wij er zeker van dat u zelf de aanvraag doet en voorkomen wij datalekken. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Verzoeken moeten worden ingediend bij de directie van SamSam (email: planning@kdvsamsam.com, telefoon: 020 – 6821790). Binnen 4 weken wordt door SamSam een reactie op uw verzoek gegeven.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken (= recht van bezwaar).

Vernietigen van gegevens

Indien een kind (en ouders/verzorgers) of medewerker de opvang/SamSam verlaat, worden alle persoonsgegevens die niet bewaard hoeven te worden vanuit de wettelijke bewaarplicht vernietigd. Papieren data worden altijd in een papierversnipperaar vernietigd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

SamSam Kinderopvang
Vertegenwoordigd door: Meghan Tjerkstra, te bereiken via email: planning@kdvsamsam.com, telefonisch te bereiken: 020 – 6821790.

Cookiebeleid